Panik hali!

EDİTÖR

EDİTÖR

E-Posta : editor@takiphaber.com

Ko­nuş­ma­la­rı, söy­lem­le­ri, hay­kı­rış­la­rı, teh­dit­le­ri, öf­ke do­lu ba­kış­la­rı, Baş­ba­ka­n’­ın si­nir sis­te­mi­nin her ge­çen gün bi­raz da­ha bo­zul­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.
Çat­ma­dı­ğı, teh­dit et­me­di­ği ki­şi ve ku­rum kal­ma­dı!
Ko­ca dün­ya­da bir o hak­lı! Bir de onun yar­dak­çı­la­rı­…
Ge­ri ka­lan her­kes kö­tü ni­yet­li, art dü­şün­ce­li, düş­man, va­tan hai­ni!
Psi­ko­lo­ji uz­man­la­rı bu tav­rın, Baş­ba­ka­n’­ın içi­ne düş­tü­ğü pa­nik ha­li­ni gös­ter­di­ği­ni be­lir­ti­yor.
“En iyi sa­vun­ma hü­cum­du­r” di­ye önü­ne ge­len her­ke­si suç­lu­yor, öf­ke için­de ba­ğı­rı­yor, ça­ğı­rı­yor, kar­şı gö­rüş­te olan­la­rı düş­man ilan edip kor­kut­ma­ya ça­lı­şı­yor.
“Çok ko­nu­şan, çok ba­ğı­ran, çok gü­rül­tü çı­ka­ran hak­lı­dı­r” di­ye bir ku­ral yok ta­bi­i ki­… Tam ter­si­ne bu tür göz­da­ğı ver­me ça­ba­la­rı “Hak­sız­lı­ğın ifa­de­si­” ola­rak da ka­bul edi­le­bi­lir.
Si­ya­si ge­ri­lim ne­de­niy­le TÜ­Sİ­AD (Türk Sa­na­yi­ci­le­ri ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği) Baş­ka­nı Mu­har­rem Yıl­maz (ben­ce hak­lı ola­rak) “Böy­le bir ül­ke­ye ya­ban­cı ser­ma­ye gel­me­z” de­di.
Vay sen mi­sin bu­nu söy­le­yen?
Çok si­nir­le­nen Baş­ba­kan “Bu söz­ler ül­ke­ye iha­net­tir!” di­ye ba­ğır­dı.
Oy­sa Mu­har­rem Yıl­ma­z’­ın ne ka­dar yurt­se­ver bir işa­da­mı ol­du­ğu­nu he­pi­miz bi­li­yo­ruz.
De­dik ya­… Baş­ba­ka­n’­ın si­nir­le­ri bo­zuk! Ağ­zı­na ge­le­ni söy­lü­yor!
Bi­zim de, şi­fa di­le­mek­ten baş­ka eli­miz­den bir şey gel­mi­yor!

İzlenme: 2605 Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANKARA - HAVA DURUMU

ANKARA

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ